ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΦ

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την τριετία 2015-2018.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 B.ii

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΘΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ,  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 46.200 ευρώ

 B.iii 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΚΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΚΟΥ)

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 74.120 ευρώ

 B.iv

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΜΗΤΡΩΟ  ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΔ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 431.600 ευρώ

 Γ.iii

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 138.240 ευρώ

 Δ.i

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 61.035 ευρώ

 Δ.iv

 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ  ΕΛΙΩΝ, ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 144.480 ευρώ

 Ε.i.

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 83.973 ευρώ

 Ε.ii

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 53.280 ευρώ

 ΣΤ.i

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 24.380 ευρώ

 ΣΤ.ii

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (PORTAL) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 6.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1.063.308 ευρώ

 

Στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή που υλοποιούνται

 

Δραστηριότητα Βii:  Σύστημα Διαχείρισης Λίπανσης με ηλεκτρονική εφαρμογή «Συμβουλή Λίπανσης»

Σκοπός του Συστήματος αυτού είναι η παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς την ποσότητα, το είδος, τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής του λιπάσματος για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις των ελαιοκαλλιεργητών, ανάλογα με την κατηγορία των ελαιώνων τους (ξηρικές, ποτιστικές καλλιέργειες). Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία παρέχει την ιδιότητα πρόσβασης και διαχείρισης σειράς πληροφοριών που αφορούν στα γενικά και ειδικά στοιχεία του συγκεκριμένου ελαιοτεμαχίου του παραγωγού, ως προς την φυσική και τη χημική σύσταση του εδάφους καθώς και συμβουλές ορθολογικής λίπανσης.

Κατά το 1ο έτος του προγράμματος έγινε η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής εφαρμογής και πραγματοποιήθηκε η παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Λίπανσης για την έκδοση εξειδικευμένων οδηγιών λίπανσης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση και η υποστήριξη των χρηστών (επιβλεπόντων γεωπόνων) στην πλατφόρμα οδηγιών.

Δραστηριότητα Βiii: Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του

Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς τους τρόπους παρακολούθησης του πληθυσμού του δάκου, την επισήμανση του οικονομικού ορίου επέμβασης ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του εντόμου, την εφαρμογή των απαιτήσεων των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης και τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές (μηχανικές, καλλιεργητικές και βιολογικές) αντιμετώπισης του.

Κατά τον 1ο χρόνο υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ πραγματοποιήθηκε προμήθεια, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής πρακτικών Φυτοπροστασίας από το Δάκο.

Δραστηριότητα Βiv: Σύστημα Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική Εφαρμογή (Ημερολόγιο παραγωγού- Μητρώο Εισροών/Εκροών-Διαχείριση ΣΟΔ)

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υλοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ΣΟΔ) απαιτεί οργάνωση και υψηλό επίπεδο μηχανισμού επιστημονικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον μηχανισμό της ΟΕΦ.

Τα συστήματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθών γεωργικών πρακτικών βασίζονται διεθνώς στη διατήρηση λεπτομερούς και σχολαστικού αρχείου καταγραφής (τεκμηρίωσης)  όλων των διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης της παραγωγής και η πιστοποίηση τους αποτελεί την απόδειξη.

Το ΣΟΔ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Πολλαπλή Συμμόρφωση κλπ).

Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης, για αποτελεσματική παραγωγή σε μια οικονομική βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.

Κατά το 1ο  έτος υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε η λειτουργία και υποστήριξη  συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μιας σειράς πληροφοριών και αρχείων που αφορούν το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (ΣΟΔ).

Δραστηριότητα Γ.iii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς.

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εξασφάλιση της διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό που απευθύνεται στους παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Η κατάρτιση των παραγωγών σε ότι αφορά στις νέες τεχνικές καλλιέργειας εξασφαλίζει τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών που έχουν ως τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέματα:

  • Εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών κλαδέματος & επαναχρησιμοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος μετά από επεξεργασία
  • Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων λίπανσης-λήψη απαραίτητων μέτρων φυτοπροστασίας

Δραστηριότητα Δ.i: Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και  παράδοσης και επιτραπέζιων ελιών πριν τη μεταποίησή τους.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια εξοπλισμού καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης ελιών πριν τη μεταποίηση τους.  Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, διασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη συγκομιδή και η μεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο σε άρτια ποιοτικώς κατάσταση προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο αποτέλεσμα βάση του δυναμικού της περιοχής.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης η ΟΕΦ μέσω της εγκεκριμένης δράσης προμηθεύτηκε τα παρακάτω: 9 αλυσοπρίονα, 20 ελαιοραβδιστικά, 3.735 γιούτινοι σάκοι και  360 δίχτυα ελαιοσυλλογής

Δραστηριότητα Δ.iv: Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών για την αποθεματοποίηση του ελαιολάδου – Προμήθεια θερμαινόμενης δεξαμενής αποθήκευσης ελαιολάδου χωρητικότητας 5.000 λίτρων – Προμήθεια γραμμής παραγωγής και ετικετοποίησης συσκευασιών φιαλών PET ελαιολάδου

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος η ΟΕΦ προμηθεύτηκε: 5 ανοξείδωτες δεξαμενές (5.000 λίτρα), 5 ανοξείδωτες δεξαμενές (2.000 λίτρα), μία θερμαινόμενη δεξαμενή (5.000 λίτρα) και μια μηχανή εκτύπωσης με εκτόξευση μελάνης.

Δραστηριότητα Ε.i. :Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή (υποχρεωτική η πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007)

Η συγκεκριμένη Δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό, παραμετροποίηση,  εγκατάσταση, έλεγχο και υποστήριξη της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας και Ελέγχου Ποιότητας των επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου.

Κατά το 1ο χρόνο υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ πραγματοποιήθηκε προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος με ηλεκτρονική εφαρμογή καθώς και πιστοποίηση Σύστηματος Ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007 με διευρωπαϊκή συνεργασία.

Δραστηριότητα Ε.ii.: Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP (Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας του Ελαιολάδου) με ηλεκτρονική εφαρμογή (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων)

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP/ISO 22000. Τα συστήματα θα εφαρμοσθούν στις εγκαταστάσεις της Ο.Π. που αφορούν τη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου.

Η μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, θα αναβαθμίσει και θα διατηρήσει την πιστοποίησή τους κατά ISO 22000:2005, προχωρώντας στην επικαιροποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που διατηρούν, επεκτείνοντας τα, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα της ιχνηλασιμότητας.

Κατά τον 1ο χρόνο υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ πραγματοποιήθηκε προμήθεια, εγκατάσταση, και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ποιότητας με ηλεκτρονική εφαρμογή καθώς και πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας HACCP/ISO 22000 με διευρωπαϊκή συνεργασία.

Δραστηριότητα ΣΤ.i.: Διαμόρφωση και Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΟΕΦ σε ότι αφορά στο Αντικείμενο και στα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες οργάνωσης των ενεργειών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων των έργων της ΟΕΦ στα πλαίσια της διαμόρφωσης και υλοποίησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της σε ότι αφορά στο αντικείμενο και στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των δράσεων Bii, Biii, Biv, Γiii, Δiv, Ei, Eii που αφορούν στο τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων της ΟΕΦ στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 611/2014.

Δραστηριότητα ΣΤ.ii:Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες  φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας, βελτίωσης της ποιότητα, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση προϊόντων

Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί την ολοκλήρωση και δημόσια προβολή και προώθηση (ηλεκτρονικά) όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

ΦΑΣΑ