ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΦ

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την τριετία 2015-2018.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 B.ii

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΘΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ,  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 46.200 ευρώ

 B.iii 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΚΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΚΟΥ)

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 74.120 ευρώ

 B.iv

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΜΗΤΡΩΟ  ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΔ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 431.600 ευρώ

 Γ.iii

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 138.240 ευρώ

 Δ.i

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 61.035 ευρώ

 Δ.iv

 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ  ΕΛΙΩΝ, ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 144.480 ευρώ

 Ε.i.

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 83.973 ευρώ

 Ε.ii

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 53.280 ευρώ

 ΣΤ.i

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 24.380 ευρώ

 ΣΤ.ii

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (PORTAL) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 6.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1.063.308 ευρώ

 

Στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή που υλοποιούνται

 

Δραστηριότητα Bii: Σύστημα Διαχείρισης Λίπανσης με ηλεκτρονική εφαρμογή «Συμβουλή Λίπανσης»

Σκοπός του Συστήματος αυτού είναι η παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς την ποσότητα, το είδος, τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής του λιπάσματος για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις των ελαιοκαλλιεργητών, ανάλογα με την κατηγορία των ελαιώνων τους (ξηρικές, ποτιστικές καλλιέργειες).Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία παρέχει την ιδιότητα πρόσβασης και διαχείρισης σειράς πληροφοριών που αφορούν στα γενικά και ειδικά στοιχεία του συγκεκριμένου ελαιοτεμαχίου του παραγωγού ως προς την φυσική και τη χημική σύσταση του εδάφους καθώς και συμβουλές ορθολογικής λίπανσης.

Kατα το 2ο έτος  του προγράμματος  πραγματοποιήθηκε παραμετροποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής συστήματος διαχείρισης λίπανσης και καταχώρηση στοιχείων  ελαιοτεμαχίων προς δειγματοληψία. Επίσης  πραγματοποιήθηκε καταχώρηση δεδομένων εδαφολογικών αναλύσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή  και  έκδοση εξειδικευμένης οδηγίας λίπανσης.

 

Δραστηριότητα Biii: Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του.

Σκοπός του Συστήματος αυτού είναι η παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς τους τρόπους παρακολούθησης του πληθυσμού του δάκου, την επισήμανση του οικονομικού ορίου επέμβασης ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του εντόμου, την εφαρμογή των απαιτήσεων των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης και τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές (μηχανικές, καλλιεργητικές και βιολογικές) αντιμετώπισής του.

Kατα το 2ο έτος υλοποίησης του προγράμματος  πραγματοποιήθηκε παραμετροποίηση της  ηλεκτρονικής εφαρμογής και καταχώρηση των στοιχείων τα οποία είχαν συλλέχονταν από τους επιβλέποντες γεωπόνους και αφορούσαν την διακύμανση του πληθυσμού δάκου στις υπο παρακολούθηση περιοχές. Μάλιστα, με την χρήση της τεχνολογίας και την εμπειρία των γεωπόνων δόθησαν οδηγίες προς τους παραγωγούς για τον ενδεδειγμένο χρόνο παρέμβασης με άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό της δακοπροσβολής.

 

Δραστηριότητα Biv: Σύστημα Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική εφαρμογή (Ημερολόγιο παραγωγού-Μητρώο Εισροών/Εκροών-Διαχείριση ΣΟΔ)

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υλοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ΣΟΔ) απαιτεί οργάνωση και υψηλό επίπεδο μηχανισμού επιστημονικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον μηχανισμό της ΟΕΦ.

Τα συστήματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθών γεωργικών πρακτικών βασίζονται διεθνώς στη διατήρηση λεπτομερούς και σχολαστικού αρχείου καταγραφής (τεκμηρίωσης)  όλων των διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης της παραγωγής και η πιστοποίηση τους αποτελεί την απόδειξη.

Η υλοποίηση της δράσης για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2016-17, ξεκίνησε  με τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται τόσο από τους εμπλεκόμενους γεωπόνους όσο και από τους παραγωγούς μέλη της ΟΕΦ. Παράλληλα ξεκίνησε η καταχώρηση στοιχείων και αρχείων που αφορούν στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Καθόλη την διάρκεια του έτους, έμπειρα στελέχη της αναδόχου εταιρείας AGRON AE, βρέθηκαν διπλά στους παραγωγούς μέλη της Ο.Ε.Φ., πρόθυμα να απαντήσουν σε κάθε απορία σχετικά με τα διάφορα στάδια της καλλιέργειας της ελιάς.

Αποτέλεσμα της ορθής τήρησης του Συστήματος και της δέσμευσης των παραγωγών στην τήρηση των αρχών της  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ήταν η επιτυχής επιθεώρηση και πιστοποίηση τους και κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο AGRO 2.1-2.2.

 

Δραστηριότητα Γiii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς.

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εξασφάλιση της διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό που απευθύνεται στους παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Η κατάρτιση των παραγωγών σε ότι αφορά στις νέες τεχνικές καλλιέργειας εξασφαλίζει τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών που έχουν ως τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά το 2ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέμα:

  • Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων συγκομιδής, διαλογής και μεταφοράς ελαιοκάρπου

 

Δραστηριότητα Δi: Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και παράδοσης και επιτραπέζιων ελιών πριν την μεταποίηση.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια εξοπλισμού καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης ελιών πριν τη μεταποίησή τους. Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού διασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη συγκομιδή και η μεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο σε άρτια ποιοτικώς κατάσταση προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο αποτέλεσμα βάση του δυναμικού της περιοχής.

Κατά το τρέχον 2ο έτος του προγράμματος, η Ο.Ε.Φ. μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας προχώρησε στην προμήθεια και διανομή  αλυσοπρίονων, ελαιοραβδιστικών, σάκων γιούτινων/ιούτης, δίχτυα ελαιοσυλλογής  τα οποία και διένειμε σε παραγωγούς μέλη της Οργάνωσης για την βελτίωση των συνθηκών κλαδέματος συγκομιδής και αποθήκευσης του ελαιοκάρπου.

 

Δραστηριότητα Δ.iv.: Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, στα ελαιοτριβεία και στα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων

Σκοπός της δράσης αυτής  είναι η βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου  που φθάνει στον τελικό καταναλωτή η οποία είναι άμεση συνδεδεμένη με μια σειρά παραμέτρων σχετικών με την μονάδα μεταποίησης και καθαρίζονται από την κατάσταση του βιομηχανικού και τεχνικού εξοπλισμού της μονάδας, το επίπεδο της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού και τα συστήματα διαχείρισης, τα οποία εφαρμόζονται για την επεξεργασία ά ύλης.

Κατά το 2ο έτος υλοποίησης του προγράμματος η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στην προμήθεια σύγχρονου ανοξείδωτου εξοπλισμού για την αυτοματοποίηση της γραμμής παραγωγής και τυποποίησης του ελαιολάδου.

 

Δραστηριότητα Ε.i: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς

Η συγκεκριμένη Δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό, παραμετροποίηση, εγκατάσταση έλεγχο και υποστήριξης της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας και Ελέγχου ποιότητας των επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου.

Κατά το 1ο έτος  υλοποίησης η Ο.Ε.Φ.  με την συνεργασία της εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ προχώρησε στην εγκατάσταση του συστήματος ιχνηλασιμότητας το οποίο μάλιστα πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007.

Η επιτυχής αυτή προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά το τρέχον 2ο έτος του προγράμματος με την άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με αποτέλεσμα την εκ νέου πιστοποίηση των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η Ο.Ε.Φ. παρουσίασε τα ιχνηλατημένα προϊόντα της σε πέντε μη ελαιοπαραγωγές χώρες στόχους. προβάλλοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο την σημασία της πλήρους ιχνηλάτησης της πορείας ενός προϊόντος από το χωράφι στο ράφι.

 

Δραστηριότητα Ε.ii: Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας του Ελαιολάδου με ηλεκτρονική εφαρμογή (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων)

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP/ISO 22000. Τα συστήματα θα εφαρμοσθούν στις εγκαταστάσεις της Ο.Π. που αφορούν τη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου.Η μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, θα αναβαθμίσει και θα διατηρήσει την πιστοποίησή τους κατά ISO 22000:2005, προχωρώντας στην επικαιροποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που διατηρούν, επεκτείνοντας τα, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα της ιχνηλασιμότητας.

Κατά το 1ο έτος  υλοποίησης, η ΟΕΦ με την συνεργασία της εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ προχώρησε στην εγκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος ποιότητας το οποίο εφαρμόζει με αποτέλεσμα την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων της από ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22000:2005.

Η επιτυχής αυτή προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά το τρέχον 2ο έτος του προγράμματος με την άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με αποτέλεσμα την εκ νέου πιστοποίηση των εγκαταστάσεων κατά  ISO 22000:2005.

 

Δραστηριότητα ΣΤ.i: Διαμόρφωση και Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΟΕΦ σε ότι αφορά στο Αντικείμενο και στα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, περιλαμβάνονται υπηρεσίες οργάνωσης των ενεργειών δημοσιότητας σε ότι αφορά στο αντικείμενο και στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του τριετούς προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.  στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 611/2014.

Κατά το 2ο έτος υλοποίησης η Ο.Ε.Φ.  σε συνεργασία με την συνεργαζόμενη ανάδοχο εταιρεία, συμμετείχε σε έκθεση τροφίμων παρουσιάζοντας τα προϊόντα του συνεταιρισμού με την παράλληλη παρουσίαση του προγράμματος της μέσω έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου το οποίο και διένειμε. Επίσης, συμμετείχε στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου- εκδήλωσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα «Η Ποιότητα ως Παράγων Οικονομικής Αξίας των προϊόντων της Ελαιοκομίας» με την παρουσία πλήθος κόσμου.+

 

Δραστηριότητα ΣΤ.ii: Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες  φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας, βελτίωσης της ποιότητα, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση προϊόντων.

Κατά το 2ο έτος υλοποίησης του προγράμματός της Ο.Ε.Φ. σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία AGRON AE προχώρησε στον  έλεγχο καλής λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου που έχει δημιουργηθεί από το 1ο έτος υλοποίησης με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών από τις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Παράλληλα, προχώρησε στην καταχώρηση πλήθους άρθρων αγροτικού και ελαιοκομικού ενδιαφέροντος για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών της περιοχής.

 

ΦΑΣΑ