Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - Ενιαίος Αγροτικός Ελαιουργικός- Οινοποιητικός- Σταφιδικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου «ΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού.

Ο Ε.Α.Σ.Ζ. «ΕΑΣ Ζακύνθου» δραστηριοποιείται:

    στη συγκέντρωση, τυποποίηση και εμπορία των βασικών προϊόντων της Ζακύνθου, δηλαδή ελαιόλαδο μέσω της Ο.Π., μαύρη κορινθιακή σταφίδα, και κρασί,
    στην εμπορία ειδών γεωργικής χρησιμότητας όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, εργαλεία
    στην οινοποίηση
    στην επεξεργασία σταφίδας

Από πλευράς Ε.Α.Σ.Ζ. «ΕΑΣ Ζακύνθου» έχουν τεθεί στη διάθεση της Ο.Π. :

    το τυποποητήριο ελαιολάδου
    οι σύγχρονες αποθήκες ελαιολάδου
    το πλήρως εξοπλισμένο χημείο της

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας.

 

 

Η Ο.Π. πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, από την παραδοσιακή εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας, (Σ.Ο.Δ.) προχωράει στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και λογισμικών για τον πληρέστερο έλεγχο των απαιτούμενων εισροών και εκροών (απαιτήσεις λίπανσης, δακοκτονίας κλπ). Ένα σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων έχουν σαν στόχο την διεύρυνση της εφαρμογής των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την τήρηση λεπτομερούς αρχείου καταγραφών παραγωγού σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας τους ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμόρφωσης των ελαιοπαραγωγών και στροφής αυτών σε έξυπνες τεχνολογίες. Σήμερα, στο Σ.Ο.Δ. που εφαρμόζει η Ο.Π. έχουν ήδη ενταχθεί 670 παραγωγοί με 12.000 στρέμματα συνολικά.

Παράλληλα, η Ο.Π. για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη μετάβαση από την παραδοσιακή στην σύγχρονη μέθοδο ελαιοκαλλιέργειας, συνεργάζεται με ομάδα εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και εταιρειών, για την διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό. Ενδεικτικά αναφέρονται έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής κ.ά

Σημαντικό κομμάτι της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί η επέκταση, ψηφιοποίηση και πιστοποίηση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007, (δηλαδή της παρακολούθησης της πορείας του ελαιολάδου από την στιγμή που παράγεται ο ελαιόκαρπος στο χωράφι μέχρι την στιγμή που το τελικό προϊόν τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή).

Επιπλέον, η  Ο.Π. παρέχει στους παραγωγούς μέλη της, όχι μόνο καθοδήγηση στις νέες τεχνικές, αλλά και εξοπλισμό καλλιέργειας, και συγκομιδής, όπως ελαιόπανα, σάκους, εξοπλισμό κλαδέματος κ.α. μειώνοντας έστω και σε αυτό το βαθμό το σημαντικό κόστος παραγωγής. Μέρος της ίδιας προσπάθειας αποτελεί και η προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών για την αποθεματοποίηση του ελαιολάδου καθώς και η προμήθεια γραμμής παραγωγής και ετικετοποίησης συσκευασιών φιαλών PET ελαιολάδου για την μετέπειτα τοποθέτησή του στην αγορά.

 

ΦΑΣΑ